ArchNet Naukowy Portal Archiwalny


DOKUMENT ELEKTRONICZNY, PODPIS ELEKTRONICZNY I INFORMATYZACJA PAŃSTWA
Polskie regulacje prawne
oprac. Adam Baniecki 


ROK 2009 ŹRÓDŁO
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz.U. 2009 nr 2 poz. 9
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz.U. 2009 nr 2 poz. 10
ROK 2008 Żr
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1635
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1637
księgi wieczyste Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1607
księgi wieczyste Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1609
księgi wieczyste Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1580
publikacje elektroniczne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1568
ochrona środowiska Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227
podpis elektroniczny /podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1150
administracja Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1056
informatyzacja Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dz.U. 2008 nr 153 poz. 956
informatyzacja Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2008 nr 127 poz. 817
informatyzacja Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację Dz.U. 2008 nr 118 poz. 760
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz.U. 2008 nr 114 poz. 727
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.U. 2008 nr 114 poz. 726
administracja/archiwa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych Dz.U. 2008 nr 113 poz. 722
patenty Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej Dz.U. 2008 nr 89 poz. 540
administracja/archiwa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych danych Dz.U. 2008 nr 75 poz. 451
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym Dz.U. 2008 nr 71 poz. 417
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz.U. 2008 nr 55 poz. 336
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.U. 2008 nr 40 poz. 235
wybory Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej M.P. 2008 nr 39 poz. 346
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej M.P. 2008 nr 13 poz. 138
ROK 2007
księgi wieczyste Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1881
księgi wieczyste Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1880
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1820
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1818
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.U. 2007 nr 246 poz. 1817
System Informacji Schoengen Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1743
System Informacji Schoengen Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1731
Krajowy System Informatyczny Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1730
socjalne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1681
Krajowy System Informatyczny Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1643
zatrudnienie/praca Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1566
rolnictwo Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i sposobu przekazywania danych za pomocą tego formularza Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1199
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1192
ubezpieczenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1119
administracja/archiwa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej Dz.U. 2007 nr 151 poz. 1078
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.U. 2007 nr 79 poz. 533
informatyzacja  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministracDz.U. 2003 nr 159 poz. 1538ji z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację Dz.U. 2007 nr 78 poz. 529
wybory Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. M.P. 2007 nr 62 poz. 711
informatyzacja  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 Dz.U. 2007 nr 61 poz. 415
księgi wieczyste Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Dz.U. 2007 nr 56 poz. 377
księgi wieczyste Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Dz.U. 2007 nr 56 poz. 376
księgi wieczyste Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Dz.U. 2007 nr 56 poz. 375
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz.U. 2007 nr 22 poz. 134
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.U. 2007 nr 16 poz. 91
ROK 2006
administracja/archiwa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1664
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz.U. 2006 nr 219 poz. 1599
Krajowy Rejestr Sądowy Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1540
archiwa państwowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519
administracja/archiwa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1518
administracja/archiwa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz.U. 2006 nr 179 poz. 1323
ubezpieczenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1316
finanse/podatki
podpis elektroniczny
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Dz.U. 2006 nr 168 poz. 1197
finanse/podatki
podpis elektroniczny
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym Dz.U. 2006 nr 168 poz. 1196
informatyzacja Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1064
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu składania i wzoru zawiadomienia o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1061
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dz.U. 2006 nr 146 poz. 1060
podpis elektroniczny Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1050
finanse/podatki Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1031
zdrowie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw Dz.U. 2006 nr 111 poz. 756
księgi wieczyste Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania w sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Dz.U. 2006 nr 86 poz. 599
zdrowie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie Dz.U. 2006 nr 80 poz. 566
finanse/zamówienia publiczne Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz.U. 2006 nr 79 poz. 551
informatyzacja Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
informatyzacja Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację Dz.U. 2006 nr 53 poz. 388
ochrona środowiska Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360
Giełda Papierów Wartościowych Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisje Papierów Wartościowych i Giełd Dz.U. 2006 nr 25 poz. 188
ROK 2005
administracja/archiwa Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2253
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2041
finanse/podatki
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. 2005 nr 224 poz. 1925
administracja/archiwa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1781
administracja/archiwa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766
administracja/archiwa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1651
administracja/archiwa Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
ubezpieczenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru Dz.U. 2005 nr 58 poz. 507
wybory Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. M.P. 2005 nr 49 poz. 668
wybory Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. M.P. 2005 nr 48 poz. 661
ROK 2004
bankowość Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2364
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2004 r. w sprawie innego sposobu dokonywania zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT usług elektronicznych Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2276
zamówienia publiczne Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
ROK 2003
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2282
ubezpieczenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1889
rolnictwo Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru podmiotów skupujących i rejestru dostawców Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1583
statystyka Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1538
bankowość/podpis elektroniczny Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji Dz.U. 2003 nr 51 poz. 442
ROK 2002
bankowość Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1385
usługi Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym. Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1101
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1100
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru. Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1099
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1098
podpis elektroniczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym. Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1097
podpis elektroniczny Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych o organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1094
usługi Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1068
wymiar sprawiedliwości Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzoru karty zapytania. Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1047
wybory Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. M.P. 2002 nr 39 poz. 609
ROK 2001
podpis elektroniczny Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450
finanse/podatki Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1210


http://www.archiwa.net