Akta Stanu Cywilnego
Oprzyrządowanie prawne

1. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U.86.36.180, ustawa 1986.09.29
Dokument dostępny on-line w Kancelarii Sejmu
poprzez Internetowy System Informacji Prawnej


2. Szczegółowe zasady sporządzania aktów stanu cywilnego, sposób prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontrola, przechowywanie i zabezpieczanie oraz wzory aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, Dz.U.98.136.884 rozp. 1998.10.26
Dokument dostępny on-line w Kancelarii Sejmu
poprzez Internetowy System Informacji Prawnej

3. Zmiana imion i nazwisk, Dz.U.63.59.328, ustawa 1956.11.15
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk
Dokument dostępny on-line w Kancelarii Sejmu
poprzez Internetowy System Informacji Prawnej